Home > Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de praktijk Ortho VoedingABC en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruikmaakt van de informatie en/of diensten van praktijk Ortho VoedingABC geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: praktijk Ortho VoedingABC, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 32132846 Natuurvoedingsadviseur Sandra de Vries eigenaresse van praktijk Ortho VoedingABC, in het bezit van een Nederlands diploma Natuurvoeding en ingeschreven in het basisregister van het Civas 2015.

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de Natuurvoedingsadviseur Sandra de Vries inroepen en/of van de website www.voedingabc.nl gebruikmaken.

Website: www.voedingabc.nl , eigendom van praktijk Ortho VoedingABC.

Aansprakelijkheid
Praktijk Ortho VoedingABC streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan praktijk Ortho VoedingABC geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
Praktijk Ortho VoedingABC zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Ortho VoedingABC daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Zie verder de pagina Privacy & Copyright

Al het door praktijk Ortho VoedingABC vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van praktijk Ortho VoedingABC niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van door de praktijk Ortho VoedingABC verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Praktijk Ortho VoedingABC behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het door praktijk Ortho VoedingABC aangewezen bankrekeningnummer. Bij niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien praktijk Ortho VoedingABC haar vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 10,- exclusief BTW.

Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van praktijk Ortho VoedingABC binnen twee weken na factuurdatum aan de praktijk schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


Annulering consult
Een consult kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een consult dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd. Bij annulering van een consult korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan praktijk Ortho VoedingABC, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.
Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van praktijk Ortho VoedingABC, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is praktijk Ortho VoedingABC op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@voedingabc.nl

Wijzigingen
Praktijk Ortho VoedingABC behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De laatste wijzigingen hebben wij op
vrijdag 11 november 2019 doorgevoerd.


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk Ortho VoedingABC, gevestigd te Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32132846. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Praktijk Ortho VoedingABC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Praktijk Ortho VoedingABC zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk Ortho VoedingABC en een cliënt.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk Ortho VoedingABC voor de uitvoering waarvan door Praktijk Ortho VoedingABC derden dienen te worden betrokken.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.Behandeling
De overeenkomst tussen Praktijk Ortho VoedingABC en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

Praktijk Ortho VoedingABC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk Ortho VoedingABC rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk Ortho VoedingABC worden medegedeeld.

Praktijk Ortho VoedingABC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Praktijk Ortho VoedingABC of door Praktijk Ortho VoedingABC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt de kosten voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Praktijk Ortho VoedingABC zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3.Betaling en incassokosten
Betaling dient te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, overschrijving, contant of binnen 7 of 14 dagen na factuurdatum, op een door Praktijk Ortho VoedingABC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktijk Ortho VoedingABC is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 10 exclusief omzetbelasting.

Indien Praktijk Ortho VoedingABC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.Aansprakelijkheid
Praktijk Ortho VoedingABC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Ortho VoedingABC is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Ortho VoedingABC is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

Indien Praktijk Ortho VoedingABC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Ortho VoedingABC beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Praktijk Ortho VoedingABC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Praktijk Ortho VoedingABC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Ortho VoedingABC zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk Ortho VoedingABC

Artikel 5.Privacy
Praktijk Ortho VoedingABC zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Ortho VoedingABC daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst
Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.

– voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Ortho VoedingABC zal Praktijk Ortho VoedingABC in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Ortho VoedingABC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk Ortho VoedingABC anders aangeeft.

Artikel 7.Vrijwaring
De cliënt vrijwaart Praktijk Ortho VoedingABC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Ortho VoedingABC toerekenbaar is. Indien Praktijk Ortho VoedingABC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Praktijk Ortho VoedingABC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk Ortho VoedingABC zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk Ortho VoedingABC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk Ortho VoedingABC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd of de ontevredenheid is gerezen, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de opdrachtnemer OrthoVoedingABC.

Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever of coachee een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10. Geschillenbeslechting
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

De laatste wijzigingen hebben wij op
vrijdag 11 oktober 2019 doorgevoerd.

Meer weten over hoe ik jou kan helpen met je eetpatroon?
Neem direct contact op
© 2024 Ortho VoedingABC